Polityka Prywatności

Home / Polityka Prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest firma RFLOW Radosław Gutowski z siedzibą w Warszawie, ul. Rydgiera 15a/42 identyfikująca się numerem podatkowym (NIP): 525-118-60-80.

2. Administrator danych realizując Politykę Prywatności dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów i danych Użytkowników, a w szczególności zapewnia, aby te dane były:

a) Przetwarzanie zgodne z obowiązującym prawem;

b) Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c) Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d) Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Administrator realizując Politykę dąży do systematycznego unowocześnienia stosowanych przez niego informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Administratora w ramach udostępnianych serwisów.

6. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów wskazanych w treści wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane kontaktowe, za zgodą Użytkownika, wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez Administratora informacji o Administratorze i świadczonych przez niego usługach. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji, przesyłając mail z takim żądaniem na adres biuro@rflow.pl.

7. Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet (za zgodą Użytkownika) przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Serwisie, Administrator zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak np.: wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Administratora do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym Administratora. Ujawnienie tych danych i zgoda na ich przetwarzanie jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości jak również na podstawie zgody Użytkownika i w ramach celów dla których dane są przetwarzane.

9. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług Księgarni niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Administrator zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych odnośnych przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, poprzez żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

11. Administrator informuje, że podczas wizyty na stronie udostępnianych serwisów pobierane są automatycznie dane takie jak np. adres IP, typ przeglądarki itp. Zbierane w trakcie połączeń internetowych wymienione dane wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją i zarządzaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach udostępnianych serwisów.

12. Administrator stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z udostępnianych serwisów.. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z serwisów, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies.

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam Państwo powierzyli, oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do nowych przepisów.
Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania, będą przysługiwały Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Państwa danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Dziękujemy za dotychczas okazane nam zaufanie.

Państwa dane pozostają bezpieczne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma RFLOW Radosław Gutowski z siedzibą w Warszawie, ul. Rydgiera 15a/42 identyfikująca się numerem podatkowym (NIP): 525-118-60-80.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: biuro@rflow.pl, adres do korespondencji: RFLOW Radosław Gutowski, ul. Rydgiera 15a/42, 01-793 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przedstawienia ofert handlowych Administratora oraz współpracujących z Administratorem podmiotów, aby zawrzeć i zrealizować umowę oraz wypełnić obowiązek prawny Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania usługi;
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu przedstawienia ofert handlowych lub przez okres trwania umowy, a po jego upływie na czas niezbędny do realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawnych lub związanych z realizacją umowy;
 7. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Pani/Pan posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi realizowanie przez Administratora danych konkretnych usług, dla których te dane osobowe miały być zebrane;
 10. Pani/Pana dane mogę być profilowane indywidualnie, w oparciu o przekazane przez Panią/Pana dane w celu indywidualnego dopasowania ofert i usług Administratora;
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać, wysyłając wiadomość e-mailową na adres: biuro@rflow.pl lub listownie na adres Administratora Danych, RFLOW Radosław Gutowski, ul. Rydgiera 15a/42, 01-793 Warszawa.